Istorija

1996 m. kovo mėnesį LR laikinojo reikalų patikėtinio Austrijoje R.Tonkūno ir R. Fischer iniciatyva buvo oficialiai įregistruota Lietuvių bendruomenė Austrijoje. Tuo metu buvo apie 50 lietuvių, dėl vienokių ar kitokių priežasčių gyvenančių Austrijoje. Nuo pat pirmųjų lietuvių bendruomenės gyvavimo dienų prasidėjo bendradarbiavimas su Lietuvos garbės konsulu Vienoje prof. K.Spera bei su Salzburgo – Lietuvos draugija, kuri jau keletą metų palaikė ryšius su Lietuva.

Susidomėjus ir įsijungus į lietuvių bendruomenės veiklą austrams, 1997 m. Lietuvių bendruomenė Austrijoje buvo perregistruota į Austrų – lietuvių draugiją ir tapo Austrijos užsienio draugijų sąjungos nare. Draugijos tikslai buvo stiprinti Austrijos ir Lietuvos kultūros, sporto ir turizmo ryšius. Pagal galimybes rūpintis labdaros organizavimu. Taip pat rūpintis lietuvių kalbos bei papročių išsaugojimu. Draugijos valdyboje buvo 9 nariai: 3 austrai, 1 lenkas ir 5 lietuviai. Valdyba palaikė ryšius su Austrijos užsienio draugijų sąjungos valdyba, taip pat su kitų šalių draugijomis Austrijoje, rengė bendrus renginius.

 Daug dėmesio buvo skirta Lietuvos Nepriklausomybės 80-mečio 1998 m. vasario 16 d. minėjimui. Šiame iškilmingame renginyje dalyvavo svečiai iš Salzburgo – Lietuvos draugijos, Austrijos užsienio draugijų sąjungos prezidentas p. K. Walter. Dainavo iš Lietuvos atvykęs moterų choras „Liepos”. Įsimintinas liko 1999 m. vykęs draugystės vakaras „Estija-Latvija-Lietuva”, kuriame draugijų nariai turėjo galimybę susipažinti, pasidalinti patyrimu ir užmegzti ryšius. Estijos, Latvijos ir Lietuvos ambasadų Austrijoje (ambasadorė G.Damušytė), šių šalių draugijų ir garbės konsulų pastangomis 2000 m. pirmą kartą buvo organizuota „Baltijos savaitė”, kurios metu buvo galima susipažinti su Baltijos šalių muzika, šokiais, teatru. Buvo rodomi dokumentiniai filmai apie šias šalis.

2000-2004 m. draugijos valdybos veikla buvo kiek prigesus, nes buvę valdybos nariai nelietuviai išsiskirstė kas kur. Tačiau lietuviai, draugijos nariai, noriai lankydavosi susitikimuose su atvykstančiais iš Lietuvos veikėjais, menininkais, rašytojais. Nuo 2000 m. žymiai padaugėjo renginių, skirtų Europos Sąjungos plėtrai. 2000 m. įvykusi "Baltijos savaitė" buvo apdovanota Austrijos užsienio draugijų sąjungos prizu, tai labai svarbus įvertinimas. Nemaža renginių vyko LR ambasados Austrijoje (ambasadorius J.Rudalevičius) darbuotojų pastangų dėka. Paminėti verta renginius, kuriuose Lietuva  buvo pristatoma kokiu nors aspektu ir kuo platesniam Austrijos piliečių ratui. Tai būtų: Lietuviškos kalėdinės eglutės ir Kūčių papročių pristatymas Schönbrunn rūmuose ir Lietuvos Kalėdinė ekspozicija Hierstettner Garten, dalyvavimas ES plėtros proga sukurto lauko baldų ansamblio pristatyme Vienos Sigmund Freud parke (2003 m.). Labai gausiai lietuvių ir austrų buvo susirinkę 2002 m. lapkričio mėn. į susitikimą su LR seimo nariu J.Karosu ir istoriku A. Bumblausku. Apie šiuolaikinę lietuvių literatūrą pasakojo labai geras lietuvių draugas ir aktyvus pagalbininkas Mag. Cornelius Hell. Labai įdomus ir sulaukęs didelio dalyvių būrio susitikimas su rašytoja J.Ivanauskaite 2003 m. pavasarį, kuris vyko Vienos Praterio viešojoje bibliotekoje. Buvo pristatoma rašytojos kūryba. Ištraukas iš J.Ivanauskaitės knygos „Ragana ir lietus” vokiečių kalba skaitė jau minėtas lietuvių literatūros žinovas Mag. Cornelius Hell. Tų pačių metų pavasarį vyko festivalis „Europos dienos”, kuriame dalyvavo Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblis (vad. A.Aleksandravičius). Gausus lietuvaičių būrys susirinko į šį koncertą Schonbrune ir į susitikimą su ansambliečiais po koncerto. Smagu buvo klausytis B.Dvariono muzikos mokyklos orkestro koncerto vienoje Vienos bažnyčių (2004 m spalis).

Įsimintini liko Austrų – lietuvių bendruomenės organizuoti du susitikimai 2004 birželio ir spalio mėnesiais Vienoje su lietuvių išeive Australijoje poete L.Šimkute, lietuviškos dainos vakaras, kuriame dainavo operos dainininkė E.Navickaitė rajoniniuose kultūros namuose Vienoje (2004 m. lapkritis). 2005 m. vasario 8 d. vyko labai linksma, pagal visus lietuviškus papročius, Užgavėnių vakaronė, kurioje mus linksmino p. S. Navardaitienė.

2004 m. gegužės 1 d. Lietuva tapo Europos Sąjungos nare. Ta proga gegužės 1-3 d. Vienoje vyko gausybė renginių, skirtų Europos plėtrai pažymėti. Draugijos nariai aktyviai talkino LR ambasados stende Am Hof (Viena) dalijant prospektus bei skrajutes ir pasakojo besidomintiems vieniečiams apie Lietuvą.

2005 m. kovo 11 d. Austrų – lietuvių draugijos ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime buvo perrinkta 9 narių draugijos valdyba dvejiems metams. Draugijos pirmininke tapo Lina Pestal, pavaduotojomis tapo R. Fischer, J. Kuršelienė, M. Sommereder, sekretoriumi- C. Hell, nariais – M. Gebhard, E. Navickaitė, E. Kaniušas ir L. Scheider. Pirmajame valdybos posėdyje buvo peržiūrėti Austrų- lietuvių draugijos nuostatai ir pateikti iš naujo registruoti oficialioms institucijoms Austrijoje. Valdyba vidutiniškai renkasi kas antrą mėnesį arba, reikalui esant, ir dažniau. Aktyviai draugijos valdybos darbą remia Garbės konsulas Vienoje p. Kurt Spera. Valdybos posėdžiai dažniausiai vyksta LR ambasados Vienoje patalpose arba Garbės konsulo p. K.Spera priimamajame.

Pirma priemonė, kurią organizavo nauja valdyba, tai buvo bilietų į Lietuvos mažojo valstybinio teatro spektaklį M.Ivaškevičiaus „Madagaskaras” Vienos aktorių namuose rezervavimas. Šį spektaklį matė beveik visi lietuviai, gyvenantys Vienoje. Didelė dalis jų dalyvavo susitikime su autoriumi M.Ivaškevičiumi ir režisieriumi-statytoju R. Tuminu.

2005 m. gegužės mėn. mus pakvietė Vengrijos lietuvių bendruomenė (pirm.. S.Povilaitis) pakeliauti kartu po Vengriją lengvaisiais automobiliais. Gaila, bet iš planavusių 20 dalyvių iš Vienos, išsiruošėm tik penkiese. Kelionė buvo labai įdomi: maudėmės požeminėse šilto vandens maudyklėse, pabuvojome nuostabaus grožio Aglateko urvuose, lankėmės istorinėse vietovėse Vengrijoje ir bendravome, bendravome... Tikimės, kad ir toliau bendrausime.

Vienas iš linksmesnių renginių šiais metais buvo Joninės (2005 m. birželio 25 d.). Jas švęsti į savo ūkį Tachenberg, Gloggnitz Semmeringe (Alpių priekalnėse) mus pakvietė p. Grabner, kurio žmona lietuvaitė Renata. Susirinko, kaip niekad, daug lietuvaičių su šeimomis (apie 70). M. Gebhard, nepailstanti žaidimų organizatorė, pasistengė kaip reikiant: visiems buvo gera ir linksma. Ištvermingiausieji galėjo gėrėtis saulėtekiu Alpėse, kiti – išvyko į namus kiek anksčiau.

Džiaugiamės dailininkės Dalios Blaunsteiner paveikslų parodos (2005 m. liepos 23 d. – rugsėjo 23 d.), kuri buvo viena iš renginių Kremso 700 metų jubiliejaus proga, atidarymu.

2005 m. rugsėjo 1 d. organizavome Nepaprastojo ir įgaliotojo Austrijos ambasadoriaus Lietuvoje M. Schwarzinger paskaitą „Lietuva Austrijos ambasadoriaus akimis”. Susirinko labai daug ne tik lietuvių, austrų, bet ir atstovų iš Latvijos bendruomenės, kai kurių kt. ambasadų atstovai.

Reikia pasakyti, kad 2005 m. lapkričio 26 d. mūsų draugijos moterys, LR ambasados ir LR atstovybės prie tarptautinių organizacijų Vienoje darbuotojos, darbuotojų žmonos labai aktyviai ir puikiai pasidarbavo JT moterų gildijos organizuotoje mugėje Vienos internacionaliniame centre. Lietuvos stendo įnašas labdarai 1000 eurų. Didžiausią organizacinį darbą atliko LR nuolatinės atstovybės prie tarptautinių organizacijų Vienoje ambasadoriaus R. Paulausko žmona R. Paulauskienė. Lietuvos atstovės šioje mugėje dalyvavo pirmą kartą.

Vyksta ir toliau tradiciniai draugijos organizuojami renginiai, pirmą mėnesio ketvirtadienį vykstantys neformalūs lietuvių susitikimai Opernkafee kavinėje Vienoje. Populiariausi ir gausiausiai renkamasi į vakarus, skirtus Lietuvos nepriklausomybės Vasario 16 dienai paminėti, į kalėdinius renginius. Šių metų vasario 16 d. minėjime dalyvavo apie 60 lietuvių. Šventėje dalyvavo LR ambasadorius Austrijoje J.Rudalevičius, LR nuolatinės atstovybės prie tarptautinių organizacijų vienoje ambasadorius R.Paulauskas, Garbės konsulai Austrijoje K.Spera (Viena) ir U.L. Salburg (Linzas), Vienos Volksoper solistas ir Moerbišo operetės vasaros festivalio direktorius prof. H. Serafin. Šventės metu kalbėjo LR ambasadorius Austrijoje J. Rudalevičius ir p. H. Serafin, klausėmės fleitistės iš Grazo Živilės Baranauskaitės grojamų lietuviškų melodijų. 2005 m. gruodžio 10 d. į organizuotą Kalėdų vakaronę susirinko kaip niekad gausiai dalyvių su vaikučiais, nes jų čia laukė Kalėdų senelis. Tik bėda, seneliui reikėjo stipriai padirbėti, suburiant vaikučius į ratelį. Suskaičiavome, viso Vienoje ir apylinkėse yra 28 vaikučiai: 11 – mokyklinio amžiaus, 4 – penkiamečiai / šešiamečiai. Jau netolimoje ateityje galvojame apie lietuviškos mokyklėlės steigimą.

  Paskutiniuoju metu aiškiai suaktyvėjo draugijos veikla. Tai vyksta ne tik valdybos narių pastangų, ambasados darbuotojų geranoriškos paramos, dėka. Mes labai dėkingi Otto Mauer katolische Zentrum už geranoriškai paskolinamas patalpas mūsų draugijos renginiams ir aišku pirmiausiai mūsų valdybos nariui p. C. Hell, be kurio pagalbos mes sunkiai išsiverstume.